مراسم جشنواره در زنجان برگزار شد.*****کتاب جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان پست خواهد شد.*****
 
The Ceremony is held on Zanjan City.*****All authors with accepted photos will receive a free copy of high quality catalog.*****

Dr. Mohammadreza SAEINI , Iran

 

Dr. Mohammadreza SAEINI ,  Iran

 

Dr. Mohammadreza Saeini was born in June 1971 and graduated as an M.D. in 1997 and acquired an MPH in disease control in 2011. He has been in charge of controlling contagious, non-contagious diseases, mental health and crisis management at the university since 2005 and has served as director of the health center in Zanjan since 2011. He is currently serving as the chairman of the Health Department, Zanjan University of Medical Sciences, and director of the provincial health center.

Dr. Saeini serves as a member and secretariat of the Committee for Flu Strategic Planning and president of the Academic Committee of the Center for Preventing Controllable Diseases Using Vaccination, secretary of the Academic Committee of Mental Health, secretary and deputy chancellor of the university in provincial academic committees for contagious and non-contagious diseases, chairman and member of CRS Academic Committee, chairman and member of AEFI Academic Committee, chairman and member of AFP Academic Committee, chairman of the Provincial Technical Committee of Tuberculosis, and a member of the Hajj Medical Committee and director of the Secretariat for Provincial Specialized Work Group of Food Health and Safety.

His educational and research background includes being the juror in the first, second and third national festivals on mental health photography and university lecturer on mental health, substance abuse, contagious and non-contagious diseases and their control.

He is also involved in multiple research projects, including: research projects on frequency of suicide and contemplation of suicidal thoughts in individuals visiting the DIC Center in Zanjan, the Zanjan research project of healthy heart, a research project concerning investigation of stigma index and discrimination in HIV-positive patients, a research project on suicide cases in the Mental Health Integration Plan in the city of Khodabandeh, a project exploring hepatitis B in expecting mothers in eight selected provinces, and a research project concerning the prevalence of diseases in Hajj pilgrims in Zanjan. His publications include the books: A Guide to the Flue Control and The System of Controlling Non-Contagious Diseases in Zanjan Province and numerous pamphlets on disease control systems.


دکتر محمدرضا صائینی

 

دکتر محمدرضا صائینی متولد خرداد 1350 و فارغ­التحصیل پزشک عمومی درسال 1376 و MPH گرایش تخصصی مدیریت بیماری­ها در سال 1390 هستند. از سال 1384 تصدی مدیریت بیماری­های واگیر، غیر واگیر، سلامت روان و مدیریت بحران دانشگاه و ازسال 1390 رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان بوده­اند در حال حاضر ایشان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و رئیس مرکز بهداشت استان هستند.

وی عضو و دبیر کمیته برنامه­ریزی استراتژیک آنفلونزا و رئیس کمیته دانشگاهی نظام مراقبت از بیماری­های قابل کنترل با واکسن، دبیر کمیته دانشگاهی سلامت روان، دبیر و جانشین ریاست دانشگاه در کمیته دانشگاهی بیماری­های واگیر و غیر واگیر استان، رئیس و عضو کمیته دانشگاهی CRS، رئیس و عضو کمیته دانشگاهی AEFI، رئیس و عضو کمیته دانشگاهی AFP رئیس کمیته فنی بیماری سل استان و عضو هیأت پزشکی حج و مسؤول دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان می­باشند.

سوابق آموزشی و پژوهشی ایشان شامل: داور اولین، دومین و سومین جشنواره کشوری عکس سلامت روان، مدرس دانشگاه در زمینه بهداشت روان و سوء مصرف مواد، بیماریهای واگیر، غیر واگیر و مدیریت بحران است.

همچنین مجری و همکار طرحهای پژوهشی متعددی ازجمله: بررسی طرح پژوهشی فراوانی موارد اقدام به خودکشی و افکار خودکشی در مراجعان مرکز DIC شهرستان زنجان، طرح پژوهشی قلب سالم زنجان، طرح پژوهشی بررسی ایندکس انگ وتبعیض در افراد HIV مثبت، طرح پژوهشی فراوانی موارد اقدام به خودکشی در برنامه ادغام سلامت روان شهرستان خدابنده، طرح پژوهشی بررسی هپاتیت Bدر مادران باردار هشت استان منتخب و طرح پژوهشی بررسی بیماریهای شایع در حجاج حج تمتع استان زنجان هستند. از تألیفات ایشان کتاب راهنمای مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا و کتاب نظام مراقبت بیماری­های غیر واگیر در استان زنجان و تدوین جزوات متعدد در زمینه نظام مراقبت بیماری­ها است.


چهارشنبه 28 بهمن 1394 : 2:10:00 PM
17-Feb-2016 : 2:10:00 PM
Today: 24-Oct-2017
Closed Date

Time Zone: GMT +3:30